Aftale om træningsforløb

1. TRÆNINGSFORLØBET

1.1 Træneren bistår klienten med personlig træning (herefter benævnt Træningsforløbet).Træningsforløbets konkrete indhold og fokus aftales nærmere og Træneren udpeger et eller flere egnede steder til træningen.

1.2 Træningsforløbets samlede pris og omfang.

1.3 Træningstimer afholdes som udgangspunkt det i pkt. 1.2 anførte antal gange om ugen, men Kan placeres efter omplaceres efter nærmere aftale som angivet i pkt. 2.

1.4 Klienten indbetaler det i pkt. 1.2 angivne beløb til Trænerens bankkonto ved almindelig bankoverførsel. Klienten modtaget ved Aftalens indgåelse en faktura. Første træningstime kan påbegyndes når betaling af det fulde beløb er modtaget før opstart. Ved forsinket betaling pålægges gebyrer efter inkassolovens regler, og forfaldne krav forrentes med sædvanlig morarente.

2. PLACERING OG OMPLACERING AF TRÆNINGSTIMER

2.1 Træneren er forpligtet til at påbegynde Træningsforløbet inden 30 dage fra betalingen i henhold til pkt. 1.4 er indgået, medmindre dette på grund af Klientens forhold kan lade sige gøre, eller andet aftales.

2.2 I forbindelse med Træningsforløbets begyndelse lægger Parterne i fællesskab så vidt muligt en plan med sted og tidspunkt for de enkelte træningstimer og hvis det aftales hjælper Træneren med at lægge en kostplan og selvtræningsplan der skal fungere parallelt med træningstimerne.

2.3 Mister Klienten helt eller delvist en træningstime ved at udeblive eller komme for sent refunderes træningstimen ikke.

2.4 Parterne kan dog begge melde afbud til en aftalt træningstime pr. telefon eller SMS. Træneren vil i så fald omplacere træningstimen, medmindre Klienten aflyser senere end 24 timer før træningstimens planlagte begyndelse.

Såfremt klienten aflyser senere end 24 timer før træningstimens planlagte begyndelse, betragtes træningstimen som anvendt og trækkes fra de tilgodehavende træningstimer. Det er derfor vigtigt, at melde afbud i god tid.

2.5 Partner melde ferie til hinanden i så god tid som muligt, og aftalen i fællesskab omplacering af de træningstimer, der vil blive berør af ferien. Hvis Partner bliver skadet eller der sket personlig ting i familien, så træningen må aflyses aftaler man i fællesskab en nye tid.

2.6 Klienten accepterer, at Træningsforløbet kan blive afbrudt. Der ligger ikke i Aftalen et løfte om, at alle træningstimer skal lægges kontinuerligt i flere på hinanden følgende uger. Afbrydelser af træningsforløbet berettiger således ikke Kunden til forholdsmæssigt afslag, men til omplacering af de aflyste træningstimer, når betingelserne for omplacering efter pkt. 2.4 er opfyldt. Afbrydelser af Træningsforløbet berettiger ikke nogen Part til at hæve Aftalen. Træningstimerne kan ikke videregives til andre personer end en selv.

3. VARIGHED 

3.1 Klienten kan ikke træde tilbage fra Aftalen (der er ingen fortrydelsesret), da den vedrører et fritidstilbud ifølge – Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret).

3.2 Aftalen løber indtil samtlige træningstimer er opbrugt, dog max 12 måneder fra aftalens indgåelse, medmindre det skyldes trænerens forhold, at de resterende træningstimer ikke er opbrugt ved de 12 måneders udløb.

3.3 Bortset fra det kan Aftalen ikke opsiges med den virkning, at klienten får tilbagebetalt timer. Får Klienten en skade eller bliver syg afbrydes forløbet og genoptages senere, når Klienten vender tilbage igen. Hvis det er muligt i Aftalens løbetid, men hvis Klienten ikke bliver klar til det, refunderes de resterende træningstimer ikke. 

4. ØVRIGE FORHOLD

4.1 Aftalen er personlig, og træningstimer kan derfor ikke overdrages til andre.

4.2 Fysisk træning er naturligt forbundet med risiko for skader. Træneren vejleder efter bedste evne og ønsker Klienten i korrekt teknik, opvarmning, kostplan og træningsplan med øvelser, men Træneren er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med træningstimer eller hjemmetræning, eller som følge af Klientens anvendelse af kostplanen, medmindre Træneren groft uagtsomt eller forsætligt har forårsaget de påglædende skader eller tab.

4.3 Træneren bistår og støtter Klienten i træningstimerne med henblik på, at Klienten når sine personlige træningsmål. Det endelig resultat vil dog afhænge af en række faktorer uden for Trænerens kontrol, herunder Klientens egen indsats, og Træneren kan således ikke garantere, at Klienten når samtlige personlige træningsmål fuldt ud.

4.4 Såfremt du skulle have forventninger til træningsforløbet. Har du mulighed for, at skrive en besked her:

4.5 Enhver ændring af Aftalen skal være skriftlig for at være gyldig på mailen eller med en underskrevet aftale, som bliver sendt til Klienten.

5. PRISER OG FORLØB 

Når kunden køber et forløb / pakke er det til en samlede tilbudspris. Ellers tager jeg fuld pris for personlig træning, kostprogram og træningsprogram, hvis kunden ønsker at købe dette.

1 time personlig træning 1.000 kr.

Kostprogram 1.500 kr.

Træningsprogram 1.500 kr.

Sidebar