Handelsbetingelser

1 Generelt

1.1 Peter Liljensten stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på www.peterliljensten.dk

Online Selvtræning til at blive en bedre løber

Forklaring af indhold og muligheder, herefter tjenesten.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem
Peter Liljensten og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Peter Liljensten vedrørende Tjenesten. Efter indgåelse af aftalen kan Peter Liljensten udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren.
Peter Liljensten kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Peter Liljensten´s betingelser.

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Peter Liljensten herefter “Aftalen”). For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Peter Liljensten fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i
overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Peter Liljenstens tjenester ”Online Selvtræning ”.
Abonnement.
2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens
indhold.

3 Adgang til Tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på Webshoppen (se også
punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn og password

4.1 En brugerkonto kan registreres på Webshoppen.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på
registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne
betalings- og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login
Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren
skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget
adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Login
Oplysninger.

4.4 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren
omgående underrette Peter Liljensten og ændre sit password.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Webshoppen.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Peter Liljensten tilbudte
betalingsmidler på Webshoppen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige
dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via
det valgte betalingsmiddel.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Peter Liljensten forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten.
Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I
tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra
den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen
træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for
Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og Brugeren har betalt for en periode
efter abonnementets ophør, vil Peter Liljensten tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra abonnementets ophør.

Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

7 Fortrydelsesret (Særligt for digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium)

Ved at indgå nærværende aftale samtykker brugeren til at tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for brugeren. Brugen samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende tjenesten og aftalen, så snart levering af tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte tjenesten eller være bundet af aftalen, skal brugeren opsige aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.

8 Aftalens løbetid og opsigelse

8.1 Abonnementsaftaler for tjenesten tegnes for en abonnementsperiode dette kan være 1, 3 eller 12 måneder.  Abonnementet forlænges automatiks ved slutningen af en periode. Med opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Der sker derfor ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

8.2 Såfremt Brugeren ønsker at opsige aftalen, skal Peter Liljensten informeres herom ved e-mail, telefon eller brev. Såfremt du ønsker at opsige aftalen, skal Peter Liljensten orientere brugeren herom ved e-mail, telefon eller brev.

8.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal Peter Liljensten være berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre tjenesten utilgængelig for Brugeren, hvis:
(a) Brugerens betaling er forsinket mindst tyve (20) dage (se punkt 6.7);
(b) Brugeren er insolvent, eller der er rimelig grund til at antage, at brugeren kan blive insolvent;
(c) der foregår ulovlig brug af tjenesten, eller der er rimelig grund til at antage, at der foregår sådan ulovlig brug. Hvis du ønsker, at opsige til abonnement sket denne ved at logge ind og annullere din fornyelse.

9 Tvister

Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med Tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig
kontakte [Firmanavn] for at indgive en klage.
Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved
mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og
skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort
ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til
Forbrugerklagenævnet:

http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-tilForbrugerklagenaevnet)

10 Fortrolighedspolitik:

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

11 Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte Peter Liljensten på 50 42 58 16 eller hej@peterliljensten.dk